Vedtægter

VEDTÆGTER

FOR

VORDINGBORG JAGT & FLUGTSKYDNINGSFORENING

UNDER DANMARKS JÆGERFORBUND

§ 1

Navn og hjemsted

Foreningens navn er Vordingborg Jagt & Flugtskydningsforening og foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2

Forholdet til Danmarks Jægerforbund

Foreningen er tilsluttet D.J., hvis vedtægter er bindende for foreningen, og går forud for disse vedtægter. D.J. hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 3

Formål og opgaver

3.1. Foreningens formål er at samle alle jægere indenfor foreningens område og fremme disses interesser i tilslutning til Danmarks Jægerforbunds formål.

Formålet er også, gennem Danmarks Jægerforbund, at arbejde for den frie jagtrets bevarelse på fiskeriterritoriet, samt på lokalt plan at søge udført et, for jægere, fornuftigt samarbejde om sammenfaldende interesser med andre lokalforeninger.

Foreningen skal endvidere arbejde for at få så gode faciliteter som muligt for medlemmerne. 

3.2. Foreningen er optaget som medlem af Dansk Flugtskydningsforbund, som Vordingborg Flugtskytteklub. Foreningen står som arrangør af Dansk Flugtskytteforbunds arrangementer på skydebanen i Ornebjerg, samt som garant for medlemskabet.

3.3. Bestyrelsen varetager, Foreningens interesser på Masnedsund Havn og fastlægger budget for drift og udvikling af foreningens aktiviteter på Havnen. Lokalmedlemmer i havnen udgør Foreningens bådelaug og vælger på et Årsmøde havneudvalgsformand og 2-4 medlemmer til havneudvalg. Foreningens Kasserer er tilforordnet havneudvalget. Havneudvalget refererer til foreningens bestyrelse omkring væsentlige ændringer. Regler for Bådelauget må ikke stride imod Foreningens Vedtægter.

§ 4

Optagelse

4,1, Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person, der er jæger og/eller flugtskytte. Ved optagelsen udleveres et sæt vedtægter.

4.2. Foreningen kan som lokalmedlemmer optage enhver, som opfylder ovennævnte krav. Lokalmedlemmer tilmeldes ikke Danmarks Jægerforbund, og får ikke bladet Jæger. Lokalmedlemmer kan ikke vælges til poster i Danmarks Jægerforbund og er ikke omfattet af Danmarks Jægerforbunds forsikringsordning.

4.3. Lokalmedlemmer i Havnen har alene indflydelse på forhold der vedrører havnen.

§ 5

Ophør

5.1. Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst 1 måneds skriftligt varsel til udgangen af december.

5.2. Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. 

5.4. Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor. 

5.5. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds Vedtægter § 37

5.6. Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue. 

§ 6

Kontingent og hæftelse

6.1 Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat årligt kontingent til afdelingen, og dertil kommer det af D.J. fastsatte kontingent. 

6.2. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion, og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid m.v.

Lokalmedlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent til foreningen og tilmeldes ikke Danmarks Jægerforbund.

Kontingentet reguleres årligt efter oktober pristallet. 

6.3. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

§ 7

Ordinær generalforsamling

7.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

7.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen afholdes.

7.3. Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske i Jægerforbundets medlemsblad og hjemmeside, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller et lokalt annonceblad med mindst 2 ugers varsel  7.4. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastlæggelse af kontingent
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  8. Valg af suppleanter.
  9. Valg af 2 interne revisorer og 1 revisorsuppleant. 10.Valg af ekstern registreret revisor

11.Eventuelt.

§ 8 

Ekstraordinær generalforsamling

8.1. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen når denne finder det påkrævet, eller når mindst 2/3 af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden, skal ske skriftligt til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.

§ 9 

Afstemninger

9.1. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

9.2. Hvert medlem har én stemme.

9.3. Lokalmedlemmer kan ikke stemme i spørgsmål angående Danmarks Jægerforbund (D.J.).

9.4. Afstemningen sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.

9.5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.6. Beslutninger vedtages ved simpelt absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.

9.7. Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 del af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§ 10

Bestyrelsen

10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.

10.2 Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 7 medlemmer. Formanden og så mange bestyrelsesmedlemmer, at de udgør over 2/3 del, skal være jægere samt medlem af Danmarks Jægerforbund og vælges af den samlede medlemsskare. Havnen har én fast plads i bestyrelsen.

10.3. Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted. 

10.4. Forslag til kandidater skal være formanden i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen, eller opstilles af bestyrelsen.

10.5, Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen og skal være medlem af Danmarks Jægerforbund.

10.6. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær, og div. udvalgsformænd.

10.7. Bestyrelsen holder møde efter behov, når formanden eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen begærer dette, og indkaldes med 8 dages skriftlig varsel.

10.8. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

10.9. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme.

10.10 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær næstformandens stemme afgørende.

§ 11

Tegningsret

Foreningen tegnes af bestyrelsen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem. 

Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§ 12 

Formue og regnskabsår

Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer. Regnskabsår er kalenderåret.

§ 13 

Intern Revision

De to revisorer, der vælges af og blandt medlemmerne, jfr. § 7, reviderer regnskabet og påtegner dette. 

Revisorerne har endvidere til opgave at påse at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.

Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.

Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisorer.

Ekstern Revision

Generalforsamlingen vælger hvert år en godkendt revisor til at afgive enten en assistanceerklæring, et review eller en revisionserklæring på årsregnskabet efter nærmere beslutning på generalforsamlingen.

§ 14

Våbenpåtegninger

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegninger, er foreningens bestyrelse forpligtiget til at underrette politiet eller om fornødent 

tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, hvis foreningen bliver opmærksom på, at forholdene for et medlem med  våbenpåtegning ændre sig på en sådan måde, at det er betænkeligt, at den pågældende har våbenpåtegning.

§ 15 

Sammenslutning

Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 del af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under D.J. således at foreningens aktiver og passiver overtages af den forsættende fælles lokalforening.

§ 16 

Opløsning

Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 del af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende Generalforsamlinger, der afholdes med mindst 1 og højest 2 måneders mellemrum, vedtage at foreningen opløses.

Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af D.J. i indtil 5 år.

Stiftes en ny lokalforening under D.J. i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb D.J., som skal anvende den til naturbevarende formål.

§ 17 

Ikrafttræden

Disse vedtægter, der er vedtaget på Stiftende Generalforsamlingen den 9. maj 2017 og træder i kraft umiddelbart herefter.

Ændring af § 13 er godkendt på Generalforsamlingen den 23. marts 2023.